Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

22.09

Wspólne oświadczenie Zarządu DSS i Nadzorcy Sądowego w związku z pismem Nadzorcy do Sądu upadłościowego

Szanowni kontrahenci i współpracownicy DSS. W związku z formalnym zwróceniem się w ostatnich dniach przez Nadzorcę Sądowego DSS do Sądu upadłościowego o zapoznanie...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2014-10-01 09:52:04, Kurs: 0.54

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

41/2014

Informacja o postanowieniu Sądu prowadzącego postępowanie...

40/2014

Informacja o piśmie Nadzorcy sądowego ustanowionego w...

39/2014

Informacja o oddaleniu przez Sąd wniosku Syndyka masy upadłości...

37/2014

Informacja o złożeniu przez Syndyka masy upadłości spółki...

38/2014

Informacja o odmowie GDDKiA wypłaty Syndykowi masy upadłości...

36/2014

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie spółki zależnej KKSM

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej