Droga zaczyna się
w naszych kopalniach

Aktualności

08.10

Kontrola akt postępowania upadłościowego KKSM wykazała szereg istotnych uchybień Sądu i Nadzorcy sądowego

Zakończyła się kontrola akt postępowania upadłościowego KKSM. Przeprowadzający ją Sędzia-Wizytator stwierdził, że „w toku w/w postępowania nie były wykonywane w...

więcej

Giełda

Ostatnia zmiana: 2014-10-21 17:00:55, Kurs: 0.40

O grupie

Grupa DSS, w której jednostką dominującą są Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., to największy krajowy producent kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Grupa realizowała projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni. Grupa eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu, których udokumentowane zasoby wynoszą ponad 385 mln ton. Produkcja kruszyw prowadzona jest w zakładach...

więcej

Raporty giełdowe

44/2014

Informacja o zmianie sposobu prowadzenia postępowania...

43/2014

Informacja o zmianie siedziby i adresu zależnej od Emitenta...

42/2014

Informacja o wynikach kontroli akt postępowania upadłościowego...

41/2014

Informacja o postanowieniu Sądu prowadzącego postępowanie...

40/2014

Informacja o piśmie Nadzorcy sądowego ustanowionego w...

39/2014

Informacja o oddaleniu przez Sąd wniosku Syndyka masy upadłości...

Nasze kopalnie

DSS - przelot nad kopalnią 'Piława Górna'

Dotacje na innowacje

więcej